W ZODIAKu zaprezentowany został serwis mapowy ułatwiający zarządzanie zielenią. Można w nim sprawdzić np. gatunki drzew, zasięg koron, ich kondycję i wycinki. Omówiono również trwające prace nad Kartą Praw Drzew ze standardami kontroli, pielęgnacji i realizacji inwestycji w pobliżu roślin.

Cyfryzacja pozwala nam lepiej zarządzać warszawskim drzewostanem. Na terenie stolicy znajduje się około dziewięć milionów drzew, z czego duża część została posadzona tuż po wojnie. Kondycja wielu z nich nie jest najlepsza. Mapa Koron Drzew umożliwi nam podejmowanie racjonalnych decyzji. Na jej podstawie można określić na przykład, gdzie są pilnie potrzebne dodatkowe nasadzenia – Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Więcej informacji o serwisie: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowoczesne-zarz-dzanie-zieleni-w-warszawie

Kolejna edycja spotkań z warszawskimi startupami. Tym razem tematem prezentowanych projektów biznesowych było “Bezpieczeństwo w mieście”:

1. Bezpieczeństwo mieszkańca i porządek publiczny,
2. Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności obywateli,
3. Bezpieczeństwo ruchu,
4. Bezpieczeństwo infrastruktury miejskiej,
5. Bezpieczeństwo imprez masowych.

„Przeglądy Technologiczne” są elementem budowy platformy dialogu między środowiskiem innowacyjnych podmiotów a samorządem. Służą prezentacji pomysłów, wymianie wiedzy, oraz dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miasta. Spotkania organizowane są w formule otwartej – firmy prezentują innowacyjne technologie przedstawicielom Urzędu m.st. Warszawy oraz reprezentantom Instytucji Otoczenia Biznesu, instytucji naukowych, korporacji i małego biznesu.

Europejski Wykład Otwarty „Program eTwinning – Rozwijanie międzyszkolnej współpracy międzynarodowej i kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

W Salonie Gospodarczym odbyła się prezentacja raportu Think.co – “Wyzwania rynku nieruchomości”.

Grupa analityków z think co. przez kilka miesięcy zbierała i podsumowywała zagadnienia, które okazały się kluczowe do stworzenia raportu. Dodatkowo, żeby mocniej zagłębić się w temat do współpracy zaproszono świetnych specjalistów z CRIDO i Proptech Foundation. Tematy związane z wyzwaniami społecznymi, ekonomicznymi, technologicznymi i prawnymi, zostały podsumowane w 7 rozdziałach „Wyzwań Rynku Nieruchomości”.  Raport jest do pobrania pod adresem https://thinkco.pl/publikacje/

Przy okazji 50. Światowego Forum Ekonomicznego które odbyło się w Davos, THINKTANK we współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych zorganizował w Salonie Gospodarczym ZODIAK spotkanie wokół tematów poruszanych podczas Forum. Panelistami podczas spotkania byli dr Justyna Glusman (dyrektorka-koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w urzędzie m.st. Warszawy), prof. Krystian Jażdżewski (Warsaw Genomics, program BadamyGenty.pl), Magda Wierzycka (CEO Sygnia Limited) oraz Tomasz Konik (partner, wiceprezes zarządu Deloitte).

Gościliśmy warsztaty mentorskie w ramach programu Shesnnovation Academy, skierowanego do studentek, doktorantek i absolwentek kierunków technicznych i ścisłych, ale także do wszystkich innych kobiet, które chcą założyć własny start-up technologiczny. Celem warsztatów jest wspieranie  w rozwoju własnego własnego start-upu poprzez zbudowanie niezbędnych kompetencji, zarówno biznesowych, jak i miękkich oraz poprzez wsparcie mentorek i ekspertek programu.

http://shesnnovation.pl/

 

Salon Gospodarczy był miejscem spotkania przedstawicieli gmin metropolii warszawskiej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Do najważniejszych celów ZIT należy:

  • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych;
  • zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie;
  • realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych;
  • zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Na spotkaniu poruszane były takie tematy jak:

ścieżki i infrastruktura rowerowa oraz Parkingi ,,Parkuj i Jedź”
budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych (e-opieka)
badanie potrzeb rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Warszawy
ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Salon Gospodarczy był miejscem spotkania partnerów międzynarodowego projektu EO4GEO, którego celem jest upowszechnianie dostępu do danych przestrzennych, w tym satelitarnych i wykorzystania ich wśród interesariuszy zaangażowanych w rozwój miasta. Zaangażowanie Warszawy w WP5 ‘Testing and validating the strategy based on case-based learning scenario’s’, a szczególnie zadanie dotyczące sektora Smart City pozwali na zebranie rozwiązań z zakresu wykorzystania danych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym miasta. Ważny jest również kontekst upowszechniania wiedzy, a tym samym efektywnego wykorzystania zasobu danych, służących rozwojowi miasta.

www.eo4geo.eu

 

W ZODIAKU odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostały wyniki najnowszego raportu firmy PwC oraz przedstawione zostały przez Paulinę Nowicką, Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta, aktualne dane dotyczące systemu monitorowania Strategii #Warszawa2030 oraz podejmowanych działań w tym obszarze. Z najnowszego opracowania PwC Polska „Raport o polskich metropoliach: Warszawa”, wynika, że stolica nawet trzykrotnie przewyższa w zakresie potencjału inwestycyjnego inne duże polskie miasta.

Raport: www.pwc.pl/metropolie2019

Celem cyklu wydarzeń jest popularyzacja zagadnienia wizualizacji danych w kontekście architektury i przestrzeni miejskiej. Warsztaty dla zamkniętej grupy uczestników były okazją do przejścia przez proces zbierania, przetwarzania i wizualizowania danych. Warsztaty skierowane są do studentów i młodych profesjonalistów z dziedzin związanych z kształtowaniem i badaniem przestrzeni miejskiej takich jak: architektura, gospodarka przestrzenna, socjologia, antropologia kultury i inne. Wzbogaceniem programu są wykłady i spotkania prezentujące teorie wizualizacji danych miejskich i najciekawsze przykłady współczesnych projektów opartych o proces zbierania danych. Organizacja cyklu jest okazją do wymiany doświadczeń i sieciowania reprezentantów różnych profesji, a także do pokazania dobrych praktyk w zarządzaniu danymi miejskimi i możliwości ich wykorzystania w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

“Minecraft na zielono, czyli jak zmierzyć się z miejskimi wyzwaniami?” to warsztaty zorganizowane przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy, Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundację Veolia Polska. Podczas spotkania uczestnicy czerpią inspiracje, jak sprostać wzywaniom ekologicznym zidentyfikowanym w Strategii2030 adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Wspólnie projektowano nową, zieloną, efektywną energetycznie i przyjazną mieszkańcom odsłonę wybranych terenów Warszawy. Wykorzystano do tego Ecocraft – zieloną odsłonę popularnej gry Minecraft. Uczestnikami warsztatów są uczniowie liceów, studenci, członkowie organizacji pozarządowych.

W związku z pracami diagnostycznymi, Urząd m.st. Warszawy wraz z Inicjatywą Akademicka Warszawa Uniwersytetu Warszawskiego, na spotkaniu w Salonie Gospodarczym rozpoczął prace nad projektem badawczym skierowanym do warszawskich naukowców. Celem badania jest zebranie informacji nt. oczekiwań naukowców w zakresie tworzenia warunków do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań, przyciągania specjalistów o unikatowej wiedzy i promowania osiągnięć warszawskich naukowców na arenie międzynarodowej. Planowane badania pozwolą usystematyzować wiedzę, która w urzędzie miasta jest rozproszona i fragmentaryczna, co powoduje, że nie jest wystarczającą podstawą do formowania odpowiednich działań.

Chcemy, aby Warszawa była metropolią inspirującą inne miasta, która zapewnia warunki sprzyjające rozwojowi i współpracy twórczych środowisk. Fundamentalną rolę w tym zakresie mają warszawskie uczelnie jako miejsce rozwijania nowych idei, innowacyjnych rozwiązań i angażowania twórczego potencjału do społecznego, gospodarczego i przestrzennego tworzenia miasta.

Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy w partnerstwie z Fundacją Envisio zorganizowało trzecie spotkanie warsztatowe Smart city = smart Warsaw poświęcone tematyce inwestycyjnej w kontekście rozwoju naszego miasta. Celem jest wypracowanie w gronie przedstawicieli świata biznesu jednostek naukowych oraz organizacji branżowych rozwiązań systemowych, stanowiących w przyszłości wskazówek dla inicjatyw podejmowanych przez stołeczny samorząd. Warszawa coraz mocniej wpisuje się w koncepcję miasta inteligentnego jednak przez nią jeszcze wiele wyzwań. Obszar smart city jak żaden inny wymaga współpracy pomiędzy różnymi partnerami: strona publiczną, przedsiębiorstwami, startupami, funduszami inwestycyjnymi. Zagadnienia z obszaru smart city wymagają współpracy pomiędzy różnymi partnerami: strona publiczną, przedsiębiorstwami, startupami, funduszami inwestycyjnymi. Wzmacniając dialog międzysektorowy staramy się razem generować lepszą przyszłość naszego miasta.

Gościliśmy kolejne spotkanie Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cyfryzacji, która jest gremium inicjatywno-doradczym, tworzonym przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy.

Z inicjatywy Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy we współpracy z Fundacją Envisio odbyło się drugie spotkanie z serii warsztatów poświęconych tematyce inwestycyjnej w kontekście rozwoju miasta p.t. Bądźmy razem dla klimatu w Warszawie, czyli jak wspólnie poprawić jakość powietrza w stolicy. Celem cyklu jest wypracowanie rozwiązań systemowych stanowiących w przyszłości wskazówki dla inicjatyw podejmowanych przez stołeczny samorząd.

W Salonie Gospodarczym Pawilonu ZODIAK odbył się Demo Day Akademickiej Ligii Startupów. Jest to akcelerator, który szuka inżynierów, innowatorów i wizjonerów, których koncepcje przede wszystkim wpłyną na otoczenie społeczne, ekologiczne i technologicznie. Program został przygotowany dzięki współpracy: MOST, StartUp Hub Poland i Digital Knowledge Observatory.

www.startupleague.pl/

 

Polityka cyfrowej transformacji Warszawy – seminarium podsumowujące projekt, z udziałem Sekretarza m.st. Warszawy Marcina Wojdata, przedstawicieli biur urzędu, jednostek miasta, świata nauki i organizacji pozarządowych. Zakończył się pierwszy etap, w którym wsparciem dla kierującego pracami Biura Cyfryzacji Miasta był zewnętrzny Wykonawca. Kolejnym etapem będzie poddanie projektu dokumentu konsultacjom społecznym.

Inauguracja drugiej edycji Akademii Młodych Architektów, programu skierowanego do warszawskich licealistów (do poprzedniej edycji zgłosili się uczniowie z 30 szkół ponadgimnazjalnych), który łączy warsztaty z najciekawszymi warszawskimi (i nie tylko) architektami, eksplorację urbanistyczną miasta oraz teorię i praktykę planowania partycypacyjnego przestrzeni – z realnym efektem

Jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania w Europie, przyciągające wysokiej klasy specjalistów i dysponujące nowoczesną, ekologiczną przestrzenią biurową. Tak zaprezentuje się Warszawa na prestiżowych monachijskich targach Expo Real 2019.

Warszawa na Expo Real 2019 zaprezentuje dane wskazujące że obecnie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania. Co potwierdzają liczne, prestiżowe, międzynarodowe rankingi:

  • „fDi’s Polish Cities of the Future 2019/2020” – 1 pozycja;
  • „Emerging Europe’s 2019 Business Friendly Perception” – 1 pozycja wśród miast EuropyŚrodkowo-Wschodniej;
  • „Mapping the World’s Prices 2019” – 1 pozycja w Europie kategorii kosztów życia według raportu Deutsche Bank;
  • „fDi’s Eastern European Cities of the Future 2018/2019” – 2 pozycja;
  • „PwC Emerging Trends in Real Estate” – 2 pozycja wśród miast Europy Środkowo-Wschodniej;
  • „fDi’s Major European Cities of the Future 2018/2019” – 3 pozycja w kategorii przyjazności dla biznesu.

Partnerzy miasta

Warszawa już po raz 19. jest obecna na targach Expo Real. Podczas tegorocznej edycji wraz z miastem swoje oferty zaprezentuje 10 partnerów: BBI Development, Bird&Bird, cmT, Ghelamco, Golub GetHouse, HB Reavis, Karimpol, Tetris, Unibail-Rodamco-Westfield, Yareal.

Warszawa wspiera sektor kreatywny, dlatego na stoisku tradycyjnie będzie można zobaczyć kreatywne gadżety zaprojektowane przez młodych lokalnych przedsiębiorców. Będą wśród nich zarówno prezentowane już na targach marki jak Hellowawa, LovePolandDesign, Mama Studio czy Manufaktura Czekolady, jak i zupełnie nowe. Marka Kabak zaprojektowała pin w kształcie syrenki, marka Moomi stworzyła unikatową grafikę, którą umieściła na torbach i poszewkach, a marka BeePack zaproponowała ekologiczną alternatywę pakowania żywności jaką są woskowijki i stworzyła dla warszawy dedykowany wzór.

Miasto od kilku lat promuje również działania startupów, po tegorocznej edycji konkursu promowane będą innowacyjne technologie IT dla branży budowlanej i nieruchomości, wdrażane przez firmę ProperGate.

Oferta inwestycyjna

Tegoroczna oferta miasta na targach Expo Real to 5 działek inwestycyjnych przy ul.: J. Słowackiego (3271 m2) i Krzemienieckiej (6152 m2) na Bielanach (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna ekstensywna z usługami lub zabudowa śródmiejska), Dobrej (2112 m2, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze lub budowa budynku usługowego o funkcji hotelowej z garażem podziemnym) i Mariańskiej (1027 m2, budowa budynku hotelowego) w Śródmieściu oraz Burakowskiej (8259 m2, śródmiejska zabudowa usług, handlu i biur) i al. Solidarności  (6975 m2, zabudowa biurowo-usługowa lub usługowa) na Woli.

Expo Real w Monachium to jedno z największych na świecie międzynarodowych wydarzeń rynku nieruchomości i inwestycji. W 2018 r. na targach zaprezentowało się ponad 2 000 wystawców, a udział wzięło ponad 44 500 tys. uczestników z 72 krajów z całego świata. Tegoroczna, dwudziesta, edycja odbędzie się w dniach 7-9 października 2019 r.

Przedstawiciele Property Development Office ze Sztokholmu wybrali Warszawę, na wizytę studyjną mającą na celu zapoznanie się z doświadczeniami Stolicy w zakresie zarządzania miastem. Salon Gospodarczy w Pawilonie ZODIAK był miejscem warsztatów z udziałem przedstawicieli kilku biur Urzędu m. st. Warszawy, których celem było podzielenie się wiedzą i doświadczeniami w temacie rozwoju miasta, urbanizacji, zarządzaniu gruntami i ochrony klimatu.

 

Plakat wydarzenia

Miasto stołeczne Warszawa organizuje cykl otwartych spotkań pn. „Przeglądy Technologiczne”. Celem spotkań jest prezentacja przez firmy innowacyjnych i technologicznych rozwiązań z obszaru smart city reprezentantom Urzędu m.st. Warszawy (zastępcom prezydenta, sekretarzowi, dyrektorom i pracownikom kluczowych biur merytorycznych kompetentnych w obszarach tematycznych danego spotkania) i pozostałym uczestnikom: przedstawicielom instytucji, organizacji, funduszy inwestycyjnych, korporacji i startupów. Spotkania stanowią ważne forum dialogu między środowiskiem innowacyjnych podmiotów, a samorządem i są okazją do wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych pomysłów i prototypów, dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miasta.

wycinek z gazety

W ramach organizowanego przez Poland Today INTERNATIONAL MEDIA TOUR odbyła się dyskusja panelowa Prezydentów trzech miast Polskich Warszawy, Łodzi i Poznania ma na celu umożliwienie wymiany poglądów i doświadczeń przy udziale grupy zagranicznych dziennikarzy biznesowych. Celem spotkania będzie  pochylenie się nad największymi wyzwaniami z jakimi aktualnie mierzą się aglomeracje miejskie dotyczące między innymi rozwoju gospodarczego polskich miast, podnoszenia poziomu życia ich mieszkańców oraz rozbudowa infrastruktury transportowej.

Podczas spotkania warsztatowego poświęconego tematyce uzdrowienia Służewca biznesowego eksperci z Urzędu m.st.Warszawy, przedstawiciele biznesu z branży Real Estate, organizacji non-profit i architekci dyskutowali o rozmaitych kwestiach dotyczących możliwości rozwoju a także finansowania i kierunków inwestycji niezbędnych aby poprawić sytuację tracącej na atrakcyjności tej część miasta.

Zidentyfikowano kluczowe kwestie, nad którymi należy dalej kontynuować dialog z uwagi na przewidywane korzyści płynące z tworzenia zrównoważonej tkanki miejskiej, wpływającej na podniesienie oferty całego regionu poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców i odwiedzających.

– zróżnicowanie oferty transportu
– wprowadzenie większej ilości zieleni
-rozwój oferty mieszkaniowej i gastronomicznej
– tworzenie bazy hotelowej i co-workingowej
– poprawa infrastruktury drogowej

zdjęcie z wydarzenia

Wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego w budownictwie ma szansę na umożliwianie zrównoważonej konsumpcji zasobów naturalnych także w budownictwie, będzie to możliwe do osiągnięcia jedynie poprzez rozważne wspólne realizowanie zintegrowanych działań wszystkich interesariuszy procesu budowlanego na etapie projektowania, budowania, eksploatacji, ostatecznego odzyskiwania i ponownego zastosowanie użytych wcześniej surowców. W panelu dyskusyjnym ekspertów zorganizowany z inicjatywy SARP wzięli udział przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, Biura Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, przedstawiciele firm budowlanych i deweloperów specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju, architektów i uczelni wyższych. Dyskusja miała na celu podniesienie świadomości znaczenia tematu otworzenie publicznej dyskusji na ten temat.

Fot. Klaudia Świątek / Oddział Warszawski SARP

zdjęcie z wydarzenia

W Pawilonie Architektury Warszawskiej ZODIAK odbyło się Seminarium pn.: „Rozwój teleopieki w Polsce – doświadczenia samorządów lokalnych”. Uczestników wydarzenia, przedstawicieli miast realizujących teleopiekę w Polsce, przywitał Pan Paweł Rabiej – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Spotkanie było doskonałą okazją do wypracowania dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń w zakresie teleopieki pomiędzy samorządami lokalnymi. Działania te miały na celu stworzenie najlepszego modelu teleopieki, który w związku z realizacją przez Miasto stołeczne Warszawa projektu pn. “Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zostanie wdrożony do 2022 roku i obejmie co najmniej 7000 mieszkańców.

Europejski Wykład Otwarty programu Kreatywna Europa – komponent Media, przyciągnął osoby zainteresowane tematem zwiększania dostępu do kultury i utworów audiowizualnych. Realizowanie w ZODIAKU spotkań poszerzających wiedzę w ty zakresie, umożliwia mieszkańcom Warszawy rozwijanie się w branży mediów, docieranie do społeczności oraz funduszy, które służą wsparciu ich działalności.

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania m.in.: projektów audiowizualnych i gier video, edukacji filmowej, dystrybucji i organizacji wydarzeń oraz szkoleń.

 

zdjęcie z wydarzenia

Studenci Uniwersytetu w Chicago przyjechali do Warszawy w ramach programu „Career Trek” (Ścieżka kariery). Podczas wizyty zapoznali się z ofertą miasta, jego różnorodnymi sektorami gospodarki, a także z potencjalnymi pracodawcami, co umożliwiło im poznanie kultury biznesowej oraz zdobycie pierwszych doświadczeń związanych z możliwością rozwoju kariery zawodowej w Warszawie.

Mieli także okazję zapoznać się z bogatą historią i kulturą stolicy oraz osobiście przekonać się o walorach naszego miasta.

Warszawa wspiera inicjatywy, które wzmacniają i rozwijają współpracę biznesową oraz pozwalają na wymianę doświadczeń w dziedzinie edukacji, pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/stolica-inspiruje-ameryka-skich-student-w

zdjęcie z wydarzenia

19 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta oraz firm zajmujących się wypożyczaniem e-hulajnóg. Wspólnie omawiano jak powinny wyglądać przepisy regulujące rynek hulajnóg i co zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz pieszym. Było to jedno z cyklu spotkań, które ma pomóc w celu wypracowania wspólnego stanowiska i przyśpieszeniu stworzenia przepisów.

wizualizacja

W budynkach spędzamy większość naszego życia. To z jakich są zbudowane materiałów albo czy za oknem mamy zieleń wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, jakość życia ale nawet na zdrowie (fizyczne i psychiczne). W jaki sposób projektować miasto, aby nas leczyło, a nie wpędzało w chorobę? W ramach wykładu dyskutowano o konkretnych pomysłach na projektowanie zdrowych osiedli i przestrzeni publicznych, zwłaszcza w kontekście walki z konsekwencjami zmian klimatu. Jak walczyć z betonozą? Na co zwracać uwagę? Na spotkaniu poruszano również kwestię ekonomii obiegu zamkniętego w architekturze i jej wpływu na trendy w projektowaniu.

Debatę w ramach cyklu #ZODIAK_inspiruje poprowadziła Martyna Obarska Kulturoznawczyni, dziennikarka, redaktorka wicenaczelna „Magazynu Miasta”.

zdjęcie z wydarzenia

10 lipca odbyło się otwarte spotkanie w temacie „Ochrona środowiska i klimat”, podczas którego prezentowano innowacyjne i technologiczne rozwiązania z obszaru smart city i zrównoważonego rozwoju.

Spotkanie stanowiło okazję do wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych pomysłów i dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miasta. Piętnaście firm i organizacji prezentowało swoje rozwiązania technologiczne wspierające walkę o ochronę środowiska i klimatu, innowacje ekologiczne związane z ochroną powietrza, efektywnością energetyczną, transportem, odnawialnymi źródłami energii czy fotowoltaiką.

Swoje produkty i usługi prezentowały firmy Siemens sp. z o.o., Teraz Energia sp. z o.o., EdtechHub Akcelerator Sp. z o.o., AIRROR, Fundacji na rzecz rozwoju ekoenergetyki i zrównoważonego rozwoju “zielony feniks”, Solhotair sp. z o.o., BS Group Sp. z o.o., Feniks Software Corporation sp. z o.o., Spot Parking, BIOVALLEY spółdzielnia socjalna, ProperGate, Fundacji Festiwal Elektromobilności oraz przesłomki.pl. W spotkaniu udział wzięli Sekretarz m.st. Warszawy, dyrektorzy Biur i jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawiciele firm i organizacji pozarządowych.

Kolejne spotkania z cyklu „Przeglądy technologiczne” z zakresu ścieżek tematycznych wpisujących się w koncepcję inteligentnego miasta planowane są w kolejnych miesiącach, najbliższe pod koniec września br.

zdjęcie z wydarzenia

Instytut Spraw Publicznych oraz Friedrich-Ebert-Stiftung Warschau zorganizowali debatę o przyszłości pracy w dobie rewolucji cyfrowej w gospodarkach peryferyjnych, o nowych możliwościach stwarzanych przez nowe technologie oraz nowych formach organizowania pracy przy zachowaniu solidnej ochrony socjalnej. W debacie wzięli udział następujący eksperci:

– dr Agata Chełstowska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
– Adriana Rozwadowska, dziennikarka Gazety Wyborczej
– Marcin Bartosz Wiśniewski, członek Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy.

Raport Instytutu Spraw Publicznych dotyczący nowych form pracy w Polsce został przedstawiony przez Małgorzatę Koziarek, analityczkę ISP, dyskusję moderował Dominik Owczarek, dyrektor Programu Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych.

inna fotografia

Coraz starsi, coraz goręcej, czyli jak chcemy żyć w dobie kryzysu klimatycznego? – wykład Marty Żakowskiej (Magazyn Miasta/ Cities Magazine)

Dwa fakty – starzenia się i poważny kryzys klimatyczny – są najważniejszymi ramami naszej wspólnej teraźniejszości i przyszłości. Tym bardziej, że fale gorąca najtrudniej znoszą właśnie ludzie starsi. Będzie gorzej. Ale możemy jeszcze kształtować charakter tego “gorzej” w miastach, w tym w Warszawie. Żeby było nam jak najlepiej.

👉 Co robimy w tym kierunku cennego, a czego nie robimy?

👉 Jak może pomóc nam architektura i przestrzeń?

👉 Czego mogą nas w tym temacie nauczyć inne europejskie miasta, ich mieszkańcy, architekci i inwestorzy?

👉 Jak ukrócić przestrzenną dyskryminację ze względu na wiek i skutki warszawskiego wyparcia skali kryzysu klimatycznego?

inna fotografia

Innowacyjne projektowanie to temat spotkania z cyklu #ZODIAK_inspiruje. Monika Wróbel i Grzegorz Gądek z fundacji Skwer Sportów Miejskich opowiadali o swoich doświadczeniach z innowacyjnymi projektami w Warszawie.
Dyskutowano m.in. o działaniach przy moście Świętokrzyskim, pawilonie Emilia, o Alei Sportów Miejskich, rewitalizacji ul. Ząbkowskiej oraz o parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

zdjęcie z wydarzenia

W ZODIAKU odbyło się spotkanie władz m.st. Warszawy, przedstawicieli CITI Bank a także dyrekcji i uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr.1 w Warszawie, mające na celu podsumowanie trójstronnego program edukacyjnego. Założeniem projektu było podniesie kompetencji przyszłych kadr, poprzez stworzenie dedykowanych warsztatów, w zakresie obejmującym m.in. wprowadzenie do finansów, przybliżenie słownictwa Business English oraz przygotowanie do udziału w procesach rekrutacyjnych.

4 czerwca w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK odbyła się debata młodych aktywistów oraz ekspertów, zorganizowana w ramach kampanii „Zielona wstążka #DlaPlanety” przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz UNICEF Polska.

Młodzi ludzie omawiali w jej trakcie powody, dla których zdecydowali się działać na rzecz ochrony środowiska oraz kwestie, związane z naszą wspólną odpowiedzialnością za jakość powietrza i globalny klimat.

Współorganizatorem kampanii „Zielona wstążka #DlaPlanety”, przebiegającej w tym roku pod hasłem walki z zanieczyszczeniami powietrza, jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.

Wolontariat europejski, staże i praktyki w państwach UE oraz krajach partnerskich, podjęcie pracy w instytucjach międzynarodowych to tematy, które zostały poruszone podczas kolejnego już Europejskiego Wykładu Otwartego, inicjatywy Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa.  Wydarzenie odbyło się 4 czerwca 2019 w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury i skierowane było do młodzieży, czyli osób między 18 a 30 rokiem życia.   Spotkanie w formie krótkiego wykładu i warsztatów poprowadził przedstawiciel Eurodesk Polska Pan Łukasz Smogorowski.

inna fotografia

ZODIAK gościł przedstawicieli administracji rządowej, biznesu, NGOsów i nauki na spotkaniu z przedstawicielem fińskiej Sitra Jyri Arponen w temacie CIRCULAR ECONOMY

W 2015 r. Komisja Europejska przyjęła plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym tzw. CIRCULAR ECONOMY. Mówiąc prościej to regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utratę energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych. Finowie jako pierwsi stworzyli dokument będący Mapą drogową w temacie CIRCULAR ECONOMY już w 2016 r., tym samym stając się ambasadorem tego zagadnienia.

Spotkanie realizowane w ramach projektu NEXT STEP Poland #PARP Polska Agencja Inwestycji i Handlu – PAIH Polski Fundusz Rozwoju

zdjęcie z wydarzenia

#ZODIAK_inspiruje to cykl wykładów organizowanych przez miasto stołeczne Warszawa. W ramach ośmiu otwartych publicznie spotkań pokazujemy jak wiele twarzy może mieć kształtowanie nowoczesnego miasta w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wykłady angażują różnorodnych uczestników i interesariuszy ekosystemu gospodarczego Warszawy, tworząc pomost pomiędzy projektantami, deweloperami, architektami, inwestorami, startupami, oraz instytucjami otoczenia biznesu. Cykl spotkań jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnym modelowaniem miasta, nawiązywaniem relacji, wymianą wiedzy i doświadczeń.

Realizatorem programu wykładów jest Think.Co Real Estate Research Lab

 

Harmonogram wykładów:

23.05.2019 – JOANNA ERBEL – Od kamienicy wielopokoleniowej do Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego.

27.05.2019 – ARTUR CELIŃSKI (Magazyn Miasta/ Cities Magazine) – Od grodzonego osiedla do safe by design. Przyjazne sposoby budowania poczucia bezpieczeństwa w mieście.

05.06.2019 – PRZEMYSŁAW CHIMCZAK (think co.) – Zmiana myślenia o mieszkaniu – trendy globalne na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Czyli co ekonomia współdzielenia ma do kształtowania przestrzeni.

10.06.2019 – MONIKA WRÓBEL i GRZEGORZ GĄDEK – W kierunku wysokiej jakości życia – inwestycje dla zdrowia i wspólnoty społecznej.

19.06.2019 – MARTA ŻAKOWSKA (Magazyn Miasta/ Cities Magazine)- Coraz starsi, coraz goręcej, czyli gdzie chcemy żyć w dobie zmian klimatu?

24.06.2019 – BARTOSZ DOBROWOLSKI (Proptech Poland) – Smart City i nowe technologie w miastach – czy jesteśmy gotowi na prawdziwą transformacje cyfrową.

02.07.2019 – TOMASZ BOJĘĆ (think co.) – Centrotwórcze. org – czyli jak programować inwestycje, by skutecznie tworzyć przestrzenie wielofunkcyjne w XXI wieku.

10.07.2019 – MARTYNA OBARSKA (Magazyn Miasta/ Cities Magazine) – Zdrowi mieszkańcy – zdrowe osiedle – zdrowe miasto. O zmianach klimatycznych z perspektywy zamieszkiwania.

ZODIAK gościł warszawskich opiekunów samorządów uczniowskich i uczniów w ramach projektu szkoleniowego „Samorządy mają moc”. Projekt realizuje we współpracy z Urzędem Miasta @fundacjacivis, a jego celem jest rozwijanie współpracy między nauczycielami, dyrektorami, uczniami i rodzicami oraz zwiększanie wpływu uczniów na szkoły, w których się uczą.

Zdjęcie placu przed pawilonem

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, spotkał się z przedstawicielami New York University. W czasie swojej kilkudniowej wizyty w Polsce 55 osób – absolwentów wyższych studiów o profilu finansowym i zarządzania miało okazję zapoznać się z ofertą m.st. Warszawy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Podczas moderowanej dyskusji poruszono kwestie struktury społecznej miasta, wpływie Brexitu na potencjał rozwojowy Warszawy, pozycji na miejskiej arenie międzynarodowej w dziedzinie finansów oraz inwestycjom przy udziale funduszów UE.

zdjęcie z wydarzenia

W ZODIAKU odbyła się konferencja prasowa inaugurująca tegoroczną edycję plebiscytu Warszawianka Roku w którym doceniamy kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy. Ważne jest dla nich upowszechnianie otwartości, tolerancji, równouprawnienia oraz wartości demokratycznych. To osoby, które mogą poszczycić się osiągnięciami w swoich dziedzinach, działają na rzecz transformacji społeczeństwa obywatelskiego, na rzecz budowania wspólnoty i integracji społeczeństwa pod kątem wartości UE. Są innowacyjne i przedsiębiorcze.

Zgłoszenie kandydatek do Nagrody może nadesłać każdy! Z przesłanych zgłoszeń kapituła wybierze 10 nominowanych kobiet. Jesienią zaprosimy warszawianki i warszawiaków do głosowania. Laureatkę tegorocznej nagrody poznamy 9 października podczas uroczystej gali.

Więcej informacji na stronie www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku

wizualizacja

Wiadomo już, jak będzie wyglądał nowy stadion Polonii wraz z halą i centrum sportu młodzieżowego. Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 został rozstrzygnięty a jego wyniki ogłoszone 13 maja na konferencji prasowej w ZODIAKU. Wystawę pokonkursową prezentującą nagrodzone i wyróżnione prace, można oglądać na placu przed Pawilonem ZODIAK.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego, które wyróżniało się walorami przestrzennymi, architektonicznymi i funkcjonalno-użytkowymi. Zadaniem architektów było opracowanie koncepcji uwzględniającej zarówno charakter kompleksu, wpasowującej się w sąsiadującą zabudowę i otoczenie, a także uwzględniającej uwarunkowania ekonomiczne

 

www.um.warszawa.pl/aktualnosci/znamy-projekt-zagospodarowania-o-rodka-polonia

zdjęcie z wydarzenia

W pawilonie ZODIAK odbyła się konferencja prasowa inaugurująca 5. edycję Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Najlepsze obiekty i wydarzenia 2018 roku wybierze jury złożone z ekspertów i władz miasta, a także mieszkańcy. Kandydatów do nagrody można zgłaszać od 10 maja do 21 czerwca br.

Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy promuje nowe budynki, a także zabytkowe i zrewitalizowane przestrzenie publiczne, takie jak place, ulice czy trakty spacerowe. Szansę na laur mają również wydarzenia poświęcone szeroko rozumianej architekturze i sztuce, m.in. wystawy, książki czy tymczasowe instalacje.

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zg-o-najlepsz-realizacj-architektoniczn-2018-roku

http://www.nagroda-architektoniczna.pl/

https://www.facebook.com/nagrodaarchitektoniczna/

W związku z toczącymi się pracami nad nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 odbyło się spotkanie przedstawicieli metropolii warszawskiej, podczas którego omówione zostały kwestie dotyczące szans i zagrożeń dla Regionu Warszawskiego Stołecznego po 2020 r., w tym m.in. założenia projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz założenia projektów rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027.

Dziś odbyło się spotkanie przedsiębiorców wraz z przedstawicielami Biura Pomocy i Projektów Społecznych i Biura Rozwoju Gospodarczego przedstawiające miejski program rozwoju żłobków i klubów malucha w Warszawie.
Nisza na rynku lokali usługowych jest wyzwaniem, dlatego miasto stołeczne Warszawa tworzy przestrzeń do dialogu pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi żłobki, a firmami działającymi na rynku lokali mieszkaniowych i użytkowych. W ramach tych działań zapraszamy zainteresowanych do składania ofert w konkursie: https://warszawarodzinna.um.warszawa.pl

zdjęcie z wydarzenia

Międzynarodowy turniej negocjacyjny Warsaw Negotiation Round 2019, pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, gościł na piętrze Pawilonu Zodiak. W wydarzeniu organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Negocjator Szkoły Głównej Handlowej, uczestniczą studenci reprezentujący czołowe szkoły prawnicze i biznesowe z całego świata oraz eksperci z dziedziny negocjacji. W turnieju uczestniczą reprezentanci takich uczelni jak m.in. London School of Economics, American University Washington, University of Connecticut, National Law School of India, University of Amsterdam. www.warsawnegotiationround.com

W Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK, miała miejsce Inauguracja 3-ciej już edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, podczas której młodzi aktywni mieszkańcy naszej stolicy mieli okazję poznać grupę, z którą będą współpracować przez najbliższe dziewięć miesięcy oraz pogłębić wiedzę na temat możliwości wpływu jakie daje młodym aktywność w samorządach uczniowskich, młodzieżowych radach i grupach nieformalnych.

Projekt jest realizowany w ramach miejskiego programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”

Startup Art. to program wsparcia biznesowego skierowany do studentów i absolwentów warszawskich szkół artystycznych organizowany przez Biuro Kultury Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy ze Startup Academy.

W ramach cyklu, na piętrze Pawilonu Zodiak, odbyło się  spotkanie i warsztaty sieciujące startupy, trenerów Startup Academy, doświadczonych przedsiębiorców i ekspertów z różnych branż.

 

zdjęcie z wydarzenia

Wydarzenie H&M Challenge Accepted, którego Partnerem było World Wide Fund for Nature, poruszało tematy zrównoważonego rozwoju branży modowej i innowacji w produkcji ekologicznych tkanin (np.: ze skórek pomarańczy i ananasa). W trakcie wydarzenia prowadzone były warsztaty dla warszawskich startupów.

Nowoczesna moda i projektowanie jest jednym z kluczowych branż wspieranych przez Miasto, o dużej możliwości wzrostu i znacznym potencjale eksportowym.

“Podczas konferencji przewidziano szereg tematycznych paneli dyskusyjnych, prezentacji i warsztatów dla młodych przedsiębiorców oraz osób chcących założyć własną działalność i uczynić ją bardziej zrównoważoną. Do prowadzenia spotkań zaproszono najlepszych specjalistów w branży, m.in. Enricę Arenę, współzałożycielkę innowacyjnej firmy Orange Fiber, produkującej materiały z odpadów po produkcji soku pomarańczowgo, oraz Axela Buchholza, CEO firm SOEX Group oraz I:Collect GmbH, czyli wiodącej na świecie firmy zajmującej się recyklingiem tkanin. Wśród gości konferencji znalazła się też Anja Rubik, której temat ekologii i zrównoważonej mody jest szczególnie bliski.”

zdjęcie z wydarzenia

W dniach 30-31 marca odbył się Finał  XVII edycji Studenckiego Turnieju Negocjacynego. Podczas czterech rund negocjacyjnych, 16 drużyn najlepszych z całej Polski, sprawdziło swoje umiejętności negocjacyjne na podstawie wcześniej otrzymanych scenariuszy. Były to kilkustronny “case study” wypracowane przez studentów z SKN Negocjator działającego w Szkole Głównej Handlowej.

zdjęcie z wydarzenia

Członkowie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej gościli na spotkaniu z przedstawicielami biur Urzędu m.st. Warszawy. Celem spotkania była możliwość dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania i problemy lokalnych inwestorów, dotyczące prowadzenia inwestycji w Warszawie i współpracy z Miastem. Biuro Rozwoju Gospodarczego organizuje cykliczne spotkania z przedstawicielami firm zrzeszonych w izbach gospodarczych, mające na celu informowanie o narzędziach wsparcia dla przedsiębiorców, planach inwestycyjnych i prowadzenie dialogu z inwestorami.

Ambasada Danii Warszawie we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP) oraz Mazowiecka Okręgową Izba Architektów RP (MaPIA RP) zorganizowała seminarium i warsztaty na temat zrównoważonej architektury i planowania przestrzeni miejskiej w kontekście realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ (UN 17 Sustainable Goals).

17 celów zrównoważonego rozwoju (17 UN SDG) – odzwierciedla dążenia społeczności do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości. Cele definiują wyzwania, z którymi mierzą się społeczeństwa, włączając te które również dotyczą klimatu i degradacji środowiska. Planowanie przestrzeni miejskiej, architektura i środowisko naturalne są powiązane z każdym z celów zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania architektoniczne mogą uwzględniać aktualne wyzwania środowiskowe: zużycie energii, zmieniający się klimat, zwiększoną ilość odpadów i zdrowie mieszkańców.

Ze strony duńskiej w Konferencji wzięli udział Pani Sofie Stilling z Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk Pięknych, Szkoły Architektury, Designu i Konserwacji (KADK), przedstawiciele biur architektonicznych SLA i Urban Power, realizujących projekty wpisujące się w koncepcje realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

W ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury odbył się kolejny już w tym roku Europejski Wykład Otwarty pn. „Program Kreatywna Europa – Twoje wsparcie w realizacji projektu kulturalnego”, zorganizowany prze Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa. Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią Ewę Kornacką, która w programie Kreatywna Europa odpowiedzialna jest za komponent Kultura. Tematyka spotkania obejmowała m.in.: możliwości dofinansowania projektów kulturalnych i audiowizualnych, procedury aplikowania oraz wymagań merytorycznych i formalnych projektów. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony sektora kultury, udział w spotkaniu wzięło ponad 40 osób. Kolejne spotkanie z Kreatywną Europą jesienią.

zdjęcie z wydarzenia

Na piętrze Pawilonu Zodiak odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Zastępcą Prezydenta Michałem Olszewskim, inaugurująca obecność Warszawy na najbardziej prestiżowych targach nieruchomości w Europie – MIPIM 2019 odbywających się w Cannes.

Podczas tegorocznych targów inwestycyjnych Warszawa zaprezentuje swoje plany rozwoju. Targi MIPIM w tym roku odbędą się po raz 30., a Warszawa swoją atrakcyjność inwestycyjną zaprezentuje w Cannes już po raz 21. W tym roku wraz z miastem swoje oferty zaprezentuje 13 partnerów: BBI Development, CMT Sp. z o.o., Ghelamco, Golub Gethouse, HB Reavis, Immobel Poland, Liebrecht&wooD Poland, Mayland Real Estate, Modlin Sp. z o.o., OKAM Capital, Skanska Property Poland, Unibail Rodamco Westfield i Vastint.

W ramach wspierania przez Warszawę start-upów oraz sektora kreatywnego, ich przedstawiciele otrzymają szansę, by zaprezentować się podczas MIPIM. Na stoisku Warszawy obecna będzie firma Whirla z branży prop-tech, obsługująca platformę umożliwiającą cyfrową interakcję z użytkownikami za pośrednictwem sieci inteligentnych ładowarek bezprzewodowych do smartfonów. W Cannes pojawią się również kreatywne gadżety zaprojektowane przez warszawskich młodych lokalnych przedsiębiorców.

Na targach odbędzie się premiera raportu na temat potencjału inwestycyjnego oraz sytuacji na rynku nieruchomości w stolicy – „Warsaw your place to invest”. Opracowanie powstało przy współpracy m.st. Warszawy oraz dziewięciu agencji: BNP Paribas, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Randstad, Reas i Savills.

Na stoisku Warszawy będzie można zapoznać się również z raportem „Revitalisation – Brave New Warsaw”, o działaniach rewitalizacyjnych miasta na Pradze-Północ i Pradze-Południe oraz z raportem ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie 2018”.

W ośmiu warszawskich szkołach zakończyła się niedawno pierwsza edycja szkolnego budżetu partycypacyjnego. Jego zasady wypracowali uczniowie wraz z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. W środę, 6 marca, spotkali się w ZODIAK-u, żeby podsumować swoje działania i opracować wskazówki, dzięki którym kolejne szkolne budżety partycypacyjne będą jeszcze lepiej budziły w uczniach ducha przedsiębiorczości oraz wzmacniały postawy obywatelskie i troskę o dobro wspólne, jakim jest szkoła.

Projekt „Szkolny budżet partycypacyjny” jest realizowany przez Fundację Pole Dialogu i Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i finansowany przez m.st. Warszawę.

zdjęcie z wydarzenia

W Pawilonie Zodiak odbyła się, z udziałem Wiceprezydent m.st. Warszawy Renatą Kaznowską, uroczysta inauguracja IV edycji projektu Start-up JUMP, rozwijającego przedsiębiorczość i kreatywność młodzieży warszawskich szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

Uczestnicy Start-up Jump w pierwszym etapie (Młodzieżowy semestr biznesowy) odwiedzają miejskie instytucje wspierające przedsiębiorczość, takie jak Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Kreatywności Targowa, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, FabLab powered by Orange,  czy Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

W kolejnym – praktycznym etapie – uczniowie mają okazję stworzyć własne projekty, ale także nawiązać bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesu i potencjalnymi pracodawcami. Na warsztatach młodzi warszawiacy konsultują się z mentorami, pogłębiają wiedzę na temat projektowania 2D i 3D, podstaw elektroniki, programowania oraz prototypowania, a także uczą się pracy zespołowej

https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/przedsi-biorcza-m-odzie-20-1

 

zdjęcie z wydarzenia

W przestrzeni pierwszego piętra odbyło się spotkanie warsztatowe „Warszawa miasto startupów” na którym Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski i Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Piotr Sawicki spotkali się z przedstawicielami ekosystemu startupowego. Celem spotkania było poznanie potrzeb środowiska w zakresie wzajemnej współpracy i budowania potencjału Warszawy jako miasta aktywnie wspierającego rozwój przedsiębiorczości.

W Pawilonie Zodiak odbyło się spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli gmin aglomeracji warszawskiej, mające na celu podniesienie wiedzy na temat partycypacji społecznej oraz włączania mieszkańców we wspólne planowanie przestrzeni miast.

ZODIAK gościł pierwszy w tym roku Europejski Wykład Otwarty pn. „Program Kreatywna Europa – Twoje wsparcie w realizacji projektu kulturalnego”, zorganizowany prze Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa. Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią Ewę Kornacką, która w programie Kreatywna Europa odpowiedzialna jest za komponent Kultura. Tematyka spotkania obejmowała m.in.: możliwości dofinansowania projektów kulturalnych i audiowizualnych, procedury aplikowania oraz wymagań merytorycznych i formalnych projektów.

logo-element grafiki

W styczniu Zodiak gościł reprezentantów zagranicznych i lokalnych inwestorów, którzy na spotkaniach z przedstawicielami Miasta prezentowali swój potencjał do inwestowania w Warszawie, a także wsparcia w rozwoju zawodowym uczniów warszawskich szkół średnich. Styczeń był również miesiącem spotkań z przedstawicielami nauki, z którymi omawiane były wspólne projekty w zakresie rozwoju Warszawy w oparciu o programy badawcze realizowane na szczeblu akademickim.

zdjęcie z wydarzenia

Jak zbudować skuteczną współpracę między władzami lokalnymi? W jaki sposób Polityka Spójności wspiera tego typu inicjatywy i jak będzie wspierać je w przyszłości? Jakie wnioski można wyciągnąć na poziomie lokalnym z korzyści i wyzwań związanych ze współpracą metropolitalną?

Reprezentanci miast z całej Europy rozmawiali na te i wiele innych, palących pytań podczas Seminarium EUROCITIES: Wspieranie współpracy metropolitalnej poprzez politykę spójności.

Warszawa i sąsiadujące gminy dzielą się historią swojej współpracy na rzecz lepszego, wygodniejszego życia mieszkańców.

http://www.eurocities.eu/

logotyp

Widok elewacji pawilonu

W dniu 3 grudnia 2018 r. w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury odbyło się spotkanie dotyczące zagospodarowania terenów zielonych na obszarze biurowego Służewca. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci władz miasta oraz przedstawiciele firm deweloperskich, agencji i innych podmiotów zainteresowanych omawianymi obszarami. Pan P. Sawicki – dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego, omówił koncepcję rozwoju terenów zielonych wraz z założeniami planistycznymi dla obszaru Mokotowskiej Dzielnicy Biurowej. Zarząd Zieleni m. st. Warszawy zaprezentował architektoniczny projekt zagospodarowania dla działek 9KDD i 13 KDD.

logo-element grafiki

GROW WITH WARSAW to cykl spotkań warsztatowych dla inwestorów nieruchomości. Ma on na celu zaprezentowanie polityki przestrzennej Warszawy oraz wypracowanie – poprzez otwarty dialog – propozycji rozwiązań systemowych, które będą wskazówkami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, kształtującego politykę przestrzenną miasta.

plakat

Organizatorem przedsięwzięcia Grow with Warsaw są: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. Partnerem projektu jest Urban Land Institute Poland, odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie i organizację warsztatów oraz moderację dyskusji.

W ramach GROW WITH WARSAW w dniu 29.11.2018 w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury odbędzie się ostatnie spotkanie cyklu.

W ostatnim roku odbyło się pięć spotkań. Każde było poświęcone innemu sektorowi rynku nieruchomości. Uczestnicy rozmawiali o:

rozwoju rynku handlu i usług
możliwościach rewitalizacji różnych części miasta
rozwoju nieruchomości wielofunkcyjnych, w tym zmianie charakteru miejsca pracy
przestrzeniach publicznych i zielonej infrastrukturze
rozwoju rynku mieszkaniowego