Deklaracja dostępności strony PAWILONZODIAK.PL

Podmiot: ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury

Dane teleadresowe

Pasaż
Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4
00-017 Warszawa
Tel. do recepcji: +48 510 205 984, 22 325 89 09
kontakt@pawilonzodiak.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.09.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 20.09.2020
Data ostatniej aktualizacji Deklaracji dostępności: 30.09.2020

Informacja o dostępności

Pawilon Zodiak zobowiązuje się zapewnić dostępność stron:

pawilonzodiak.pl

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dostępnego pod wymienionymi adresami.

Serwis pawilonzodiak.pl oraz podstrony to internetowy portal opisujący funkcjonowanie pawilonu, w którym publikowane są aktualne i przeszłe wydarzenia.

Wygląd witryny określają kaskadowe arkusze stylów CSS, po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest częściowo dostępna i częściowo zrozumiała dla użytkownika. Struktura informacji wyświetlana bez udziału arkuszy stylów będzie sukcesywnie korygowana.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych;
– brak dłuższych opisów dla części zdjęć i grafik;
– nie wszystkie linki są podkreślone;
– nie wszędzie cele linków wynikają z treści linków.

Wyłączenia:
– część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna dzieł sztuki i rzemiosła) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia audiodeskrypcji.

Powyżej wymienione wyłączenia i niezgodności będą adresowane i w czasie bieżących prac nad stroną oraz uzupełniania aktualnych treści, dostosowywane do wymagań obowiązujących w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wersja z powiększonym kontrastem

Nie ma potrzeby możliwości włączenia większego kontrastu. Strona została pozytywnie zweryfikowana skanerem WAVE pod kątem kontrastu, i dostała ocenę kontrastu równą 8.59:1.

Uwagi do serwisu internetowego

W przypadku uwag, zauważonych błędów lub nieprawidłowego działania funkcji serwisu, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: administtrator@pawilonzodiak.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: administtrator@pawilonzodiak.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienie dostępności.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej zbiorów Pawilonu Zodiak lub jej zawartości chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Pawilon Zodiak dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Pawilon Zodiak może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Pawilon Zodiak odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.