february, 2022

24feb(feb 24)18:00O architekturze, sztuce, produkcji i jedzeniu | On architecture and art, factories and foodKoło Architektury Zrównoważonej OW SARP18:00 nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details
 • PL (english follows)
  _W europejskich miastach jest wiele budynków, które kiedyś służyły produkcji najbardziej podstawowych produktów: żywności. Piekarnie, browary, fabryki przetworów były przestrzeniami pracy, a zarazem tworzyły tożsamość miast. Dzisiaj służą często innym funkcjom albo dopiero muszą być na nowo przywrócone do życia, musimy znaleźć nowe sposoby korzystania z nich.

  Jest to już trzecie spotkanie z cyklu “Footprints. Dziedzictwo dla przyszłości”. Zapraszamy do rozmowy z tymi, którzy uczestniczyli w procesie przywracania do życia dwóch dawnych miejsc produkcji: Piekarni Mechanicznej na warszawskiej Pradze oraz Fabryki Dżemów we Lwowie. Gośćmi będą: Bozhena Pelenska, dyrektorka Centrum Sztuki Fabryka Dżemów oraz Małgorzata Borys i Maciej Kaufman, reprezentujący zespoły projektowe MAMarchitekci i Zaczyn, tworzący autorskie koncepcje adaptacji Piekarni.

  Centrum Sztuki „Fabryka Dżemów” to projekt rewitalizacji neogotyckiego zespołu poprzemysłowego na Podzamczu we Lwowie. Dziś toczy się tam proces adaptacji na centrum sztuki współczesne, Centrum ma zostać otwarte w 2022 roku. Celem jest prezentacja sztuki tworzonej na Ukrainie i w Europie Środkowo-Wschodniej, a także uczestnictwo w międzynarodowym dyskursie dotyczącym współczesnych globalnych i lokalnych wyzwań społecznych.

  Piekarnia przy ul. Stolarskiej na Pradze Północ produkowała chleb przez ponad 100 lat, od około 1900 roku, kiedy powstała wraz z przylegającym do niej niewielkim wielorodzinnym budynkiem mieszkaniowym. Już w okresie transformacji ta jej funkcja zakończyła się i Piekarnia stała wiele lat pusta, podczas gdy przylegające do niej mieszkania służyły jako komunalne. Dwie podjęte próby nadania jej nowej funkcji, związanej z kulturą i rozrywką, nie powiodły się.

  W ramach projektu OpenHeritage badacze, architekci, aktywiści szukają nowych modeli działania dla takiego zapomnianego czy niedocenianego dziedzictwa w różnych miastach Europy. W Warszawie, w ramach PragaLAB (OW SARP) zorganizowano warsztaty, do których zaproszono interdyscyplinarne zespoły. Razem z nimi oraz z przedstawicielami m. st. Warszawy, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, a także współczesnymi rzemieślnikami i producentami zastanawialiśmy się nad tym, jaka powinna być Piekarnia w przyszłości.

  Jakich funkcji potrzebujemy w miastach obecnie i jakich będziemy potrzebować w przyszłości? W jaki sposób mogą one wiązać się z istniejącym dziedzictwem architektury przemysłowej? Czy może ona być bazą, a nawet pewnym katalizatorem zmian?

  Goście: Bozhena Pelenska, Centrum Sztuki “Fabryka Dżemów”, Małgorzata Borys (MAMarchitekci, zespół projektowy w warsztatach Piekarni), Maciej Kaufman (Archigrest, zespół projektowy w warsztatach Piekarni)
  Moderatorzy: Katarzyna Sadowy (OW SARP, PragaLAB) i Michał Sikorski (TŁO)
  Projekt graficzny: Nicola Cholewa
  Organizatorzy:
  https://openheritage.eu/
  https://sarp.warszawa.pl/kola/kolo-ar…
  https://pawilonzodiak.pl/
  Partners: http://belgium.pl/pl/ https://hub.brussels/en/
  Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, numer umowy grantowej: 776766.

  Odpowiedzialność za treść tej publikacji ponoszą wyłącznie autorzy i nie musi ona wyrażać opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

  EN
  _

  ON ARCHITECTURE AND ART, FACTORIES AND FOOD
  Several buildings in European cities used to manufacture the most basic of products: food. Bakeries, breweries and other factories were workspaces, and at the same time created the urban identity. Today they often have different uses or have yet to be brought back to life, waiting for the new purposes they could serve.

  This is the third meeting in the “Footprints: heritage for the future ” series initiated by the research consortium Open Heritage and OW SARP’s Group of Sustainable Architecture. We invite you to talk to those who participated in the process of bringing back to life two former production sites: the Mechanical Bakery in Warsaw’s Praga Północ and the Jam Factory in Lviv. The guests will be: Bozhena Pelenska, director of the Jam Factory Art Center, and Małgorzata Borys and Maciej Kaufman, representing the project teams MAMarchitekci and Zaczyn, authors of concepts for the bakery heritage adaptive re-use.

  Jam Factory Art Center is a project located in a neo-Gothic post-industrial complex in Podzamcze in Lviv, currently under construction, to be re-used as a contemporary art center to be opened in 2022. The aim is to present art created in Ukraine and Central and Eastern Europe, as well as to participate in the international discourse on contemporary global and local social challenges.

  Bakery at Stolarska Street in Praga Północ in Warsaw was producing bread for over 100 years, from around 1900, when it was built together with a small multi-family residential building adjacent to it. This use ended during the transition period and the Bakery remained vacant for many years, while the adjoining apartments were used as social housing. Two attempts took place to give the Bakery new life, both related to culture and entertainment, but both have failed.

  As part of the OpenHeritage project, researchers, architects and activists are looking for new models of operation for such a forgotten or underestimated heritage in various European cities. In Warsaw, as part of PragaLAB (OW SARP), workshops were organized, with the open call for interdisciplinary teams to participate in the process. Together with them and with representatives of the municipality, the Warsaw Conservatory Office, as well as innovative craftspeople and producers, we searched for the solutions and discussed what the Bakery should be like in the future.

  What functions do we need in cities today and what will we need in the future? How can they relate to the existing heritage of industrial architecture? Can it be the basis or even a certain factor of change?

  Guests: Bozhena Pelenska, Jam Factory Art Center, Małgorzata Borys (MAMarchitekci, Bakery workshop designing team), Maciej Kaufman (Archigrest, Bakery workshop designing team)
  Moderators: Katarzyna Sadowy (OW SARP, PragaLAB) and Michał Sikorski (TŁO)
  Graphic design: Nicola Cholewa
  PragaLAB: https://ohpraga.pl/
  Jam Factor Art Center: https://jamfactory.ua/ and https://www.facebook.com/JamFactoryArtCenter/.
  Organisers:
  https://openheritage.eu/
  https://sarp.warszawa.pl/kola/kolo-ar…
  https://pawilonzodiak.pl/
  This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 776766.
  Partners: http://belgium.pl/pl/ https://hub.brussels/en/

  The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It does not necessarily represent the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission is responsible for any use that may be made of the information contained therein.

X