february, 2020

20feb(feb 20)18:00Utracone dziedzictwo urbanistyki Warszawy z lat 1911-49Wykład Marka Witeckiego18:00 nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details

Schemat rozwoju Warszawy i okolic , wykonany w 1911 r. przez architekta Alfonsa Graviera , był pierwszym szkicem nowoczesnego
rozwoju Warszawy w powiązaniu z przedmieściami. Poprzedzony był , prowadzonymi od 1908 r. , szczegółowymi pomiarami okolic w skali 1 :500, w zasięgu projektowanego już wtedy poszerzenia granic miasta. Nastąpiło to 8 kwietnia 1916 r. , z warunkiem wykonania planu regulacyjnego miasta. Zespół Koła Architektów, pod kierunkiem Tadeusza Tołwińskiego, dokonał tego w zadziwiająco szybkim czasie półrocza od 1.VI. do 1.XII.1916 r. , opracowując Szkic Wstępny Planu Regulacyjnego na 4. planszach
tematycznych w skali 1:10000.
Wprowadzono wtedy nowoczesne pojęcia w planowaniu miasta jak : strefy zabudowy, kliny zieleni, higiena urbanistyczna , osiedla w typie miast-ogrodów. Znalazły one rozwinięcie w następnych planach urbanistycznych, aż do planu z 1941 r. (wykonanego w konspiracji).
Plan ogólny z 1937 r. , będący rewizją planu z 1931 r. , został nagrodzony Grand Prix na Światowej Wystawie Sztuki i Techniki Modernizmu (Paryż 1937).
Podstawowe zagadnienia higieny urbanistycznej uwzględniał projekt Strefy Izolacyjnej z 1938 r. w skali 1:25000.
Istotne dla rozwoju urbanistyki Warszawy z tych lat były również dobre podstawy prawne, pomiarowe i organizacyjne. Polskie prawo budowlane z 1928 r. było uważane za jedno z najlepszych w Europie. Wydział Planowania Miasta z lat 1936-44 , pod dyrekcją Stanisława Różańskiego, był zwieńczeniem działalności poprzedzających go Biur Regulacji i Pomiarów.

_
Marek Witte-Witecki, inżynier, mierniczy, kartograf.
Zawodowo wykonuje dokumentację nieruchomości i inżynierii miejskiej, w latach 1988-95 starszy archiwista w Oddziale Kartografii Archiwum m.st. Warszawy

X